Retour

De bepalingen van dit artikel ( artikel 11 uit onze verkoopsvoorwaarden ) gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen online aankopen bij Nirolux. Er is geen herroepingsrecht voor (online) aankopen indien de Klant een onderneming is in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Nirolux via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post aan het adres te 8730 Beernem, Wellingstraat 109 (België) of per e-mail info@agrodieren.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Klant kan antwoorden op de e-mail waarin zijn bestelling werd bevestigd, met vermelding van zijn voor- en achternaam, zijn adres, de ordergegevens en de besteldatum.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan Nirolux heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nirolux. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde goed op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Nirolux zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De schadevergoeding voor waardevermindering zal dan in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag.

Enkel goederen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal Nirolux alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Nirolux op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen. Nirolux heeft evenwel het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Nirolux geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. De goedkoopste standaard levering is de afhaling op de zetel van Nirolux.

Nirolux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht bij de Klant.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen;
de levering van verzegelde goederen, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.